Qui som?

Nusos és un projecte que surt de la voluntat de generar xarxes de cura i de coneixement i reconeixement recíproc entre persones activistes en sentit ampli a la ciutat de Barcelona. És un projecte coral, teixit a partir de la feina, la mirada i la vida de les persones que ens hi hem anat apropant, a partir de les experiències personals dels eixos de la diferència que ens travessen.

Per això ens sembla important que sapigueu qui som, d’on sortim i quins nusos ens travessen.

Equip de Producció

1-475x250Brigitte Vasallo, escriptora i activista especialista en islamofòbia de gènere i LGTBI amb perspectiva transcultural. Membre del col·lectiu Red Musulmanas i col·laboradora de Nasij, xarxa d’aliances contra la islamofòbia i per un islam inclusiu. És docent al Màster Gènere i Comunicació de la UAB i consultora del projecte INTIMATE – Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in Southern Europe, del Centre d’Estudis Socials (CES) de la Universitat de Coimbra.

“Nusos és per mi un espai de sanació, de trobada, una bombolla on recuperar la sensació que no estem soles, que el meu dolor i la meva lluita no és només meva, que les lluites i els dolors dels i les altres són també propis. Que jo sola ni existeixo ni vull existir. Un espai on extreure’m de la cultura del victimisme i assajar la col.laboració i el recolzament múltiple, plurar i movible”

polportadaPol Galofre Molero és graduat en cinema i audiovisuals a l’ESCAC, especialitzat en so i documental, però sobretot és activista trans i feminista. És un dels coordinadors del projecte Cultura Trans i dinamitzadors de l’Espai Trans. És docent en el Màster Gènere i Comunicació de la UAB, formador en temes LGTB amb perspectiva interseccional i col·labora estretament amb La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.

“Nusos per mi és una necessitat. El mon ja és prou hostil com per a que no ens cuidem entre nosaltres. Nusos a mi em serveix per a ampliar aquest ‘nosaltres’ que ha estat operant fins ara. Entenent aquest ‘nosaltres’ no tant per quant ens assemblem, sino per la posició dissident que ocupem vers el ‘tot’ i les resistencies similars que li generem.”

dsc_0050-okAnna Jódar és treballadora i educadora social, Master Interuniversitari en Estudis de Dona, Gènere i Ciutadania per la UB, activista feminista i pels Drets Humans i especialitzada en treball sexual i diversitat.

 

Equip de Facilitació

img_8509Carolina Astudillo  Coordinadora del Col·lectiu i+, professionals per la diversitat. Directora de projectes d’interculturalitat i gènere a QSL Serveis Culturals. Estudis en Psicologia social, teràpia constructivista i mediació familiar i comunitària. Coordinadora de projectes de transformació social  amb equips d’intervenció comunitària, processos participatius, planificació estratègica, formació i sensibilització. Facilitadora i formadora en els àmbits de racisme(s), discriminacio(ns), diversitat i enfocament intercultural. Activista de la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR), entre altres.

meriMeritxell Martinez Bellafont. Facilitadora certificada en Psicologia Orientada a Processos, experta en processos de desenvolupament comunitari participatius, en Teatre de l’Oprimit i en Teatre Fòrum Intercultural. Llicenciada en Educació Social i en Economia. Codirectora i Cofundadora de l’Associació La Xixa, on treballa com a facilitadora d’acompanyaments individuals, facilitadora de grups, formadora, Curinga i realitza tasques de direcció i coordinació per a més de 25 projectes locals, nacionals i internacionals. Pertany a la xarxa del Col·lectiu I+ i és cofundadora de l’Escola de Teatre de les Oprimides de Barcelona.

adrianperfilAdrián Crescini. Activista social i expert en desenvolupar i facilitar processos a partir de les Metodologies del Teatre de l’Oprimit d’Augusto Boal i el Treball de Processos d’Arnold Mindell, així com altres eines afins. Coordina i desenvolupa projectes col·lectius i individuals en diverses àrees per a l’empoderament ciutadà. Per això està en constant investigació i curiositat sobre temes com la construcció de comunitat, la convivència en la diversitat, les relacions interseccionals, el qüestionament dels eixos de poder, entre d’altres. Va estudiar Teatre, Educació i Psicologia Social al seu país d’origen, Argentina. Fa 16 anys que viu a Barcelona. És cofundador i codirector de l’Associació La Xixa en la qual desenvolupa projectes locals, nacionals i internacionals. És membre actiu del Col·lectiu I+. És cofundador de l’Escola de Teatre de les Oprimides de Barcelona i manté llaços permanents amb grups i xarxes afins al seu quefer a l’Àfrica i Llatinoamèrica.

Foto_para_Nusos.jpgMartín Frasso es antropòleg social, i forma part d’Associació Antropologies i del Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat (GENI) del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Actualment fa recerca i treball educatiu sobre LGBTIQ+fòbies i assetjament escolar, i forma part de la xarxa Nasij, dins la línea d’acció contra l’islamofòbia i els reduccionismes culturals.

 

 

 

jessJessica González Herrera. Politòloga, postgrau en Societats Africanes i Desenvolupament (UPF, Barcelona),  Màster en Comunicació pel Canvi Social (Ohio University, USA). Actualment exerceix com a directora de Projectes d’Interculturalitat del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA). Facilitadora i formadora en interculturalitat amb èmfasi en perspectiva decolonial, empoderament femení i juvenil. Experiència en el disseny, implementació i avaluació de processos participatius am poblacions vulnerabilitzades.  Ha participat com a investigadora i consultora en projectes internacionals amb diverses poblacions en temes d’interculturalitat, inclusió social, perspectiva de gènere, emprenedoria i Salut Pública.

.

Nusos es un proyecto que surge de la voluntad de generar redes de cuidados y de conocimiento y reconocimiento recíproco entre personas activistas en sentido amplio en la ciudad de Barcelona. Es un proyecto coral, tejido a parte del trabajo, la mirada y la vida de las personas que nos hemos ido acercando a él, a partir de las experiencias personales de los ejes de la diferencia que nos atraviesan.

Por eso nos parece importante que sepáis quién somos, de donde salimos y qué nudos nos atraviesan.

Equipo de Producción

1-475x250Brigitte Vasallo, escritora y activista especialista en islamofóbia de género y LGTBI con perspectiva transcultural. Miemnro del colectivo Red Musulmanas y colaboradora de Nasij, red de alianzas contra la islamofobia y por un islam inclusivo. Es docente en el Máster Género y Comunicación de la UAB y consultora del proyecto INTIMATE – Citizenship, Care and Choice: The Micropolitics of Intimacy in Southern Europe del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra.

“Nusos para mi es un espacio de sanación, de encuentro, una burbuja donde recuperar la sensación de que no estamos solas, que mi dolor y mi lucha no son sólo mias, que las luchas y los dolores de los y las otras también son propios. Que yo sola ni existo ni quiero existir. Un espacio donde extraerme de la cultura del victimismo y ensayar la colaboración y el apoyo mútuo, plural y móvil.”

polportadaPol Galofre Molero es graduado en cine y audiovisuales en la ESCAC, especializado en sonido y documental, pero sobretodo es activista trans y feminista. Es uno de los coordinadores del proyecto Cultura Trans y dinamizadores del espacio Espai Trans. Es docente en el Màster Género y Comunicación de la UAB, formador en temas LGTB con perspectiva interseccional y colabora estrechamente con La Bonne, Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison.

“Nusos para mi es una necesidad. El mundo ya es suficientemente hostil como para que no nos cuidemos entre nosotras. Nusos a mi me sirve para ampliar este ‘nosotras’ que ha estado operando hasta ahora. Entendiendo este ‘nosotras’ no tanto por cuanto nos parecemos, sino por la posición disidente que ocupamos frente al ‘todo’ y las resistencias similares que le generamos. “

dsc_0050-okAnna Jódar  es trabajadora y educadora social, Master Interuniversitaru en Estudios de Mujer, Género y Ciudadanía por la UB, activista feminista y por los Derechos Humanos, especializada en trabajo sexual y diversidad.

Equipo de Facilitación

img_8509Carolina Astudillo  Coordinadora del Col·lectiu i+, profesionales para la diversidad. Directora de proyectos de interculturalidad y género a QSL Serveis Culturals. Estudios en Psicologia social, terápia constructivista y mediación familiar y comunitaria. Coordinadora de proyectos de transformación social con equipos de intervención comunitaria, procesos participativos, planificación estratégica, formación y sensibilización. Facilitadora y formadora en los ámbitos de racismo(s), discriminacion(es), diversidad y enfoque intercultural. Activista de Unitat Contra el Fascismo y el Racismo (UCFR) entre otras.

meri

Meritxell Martinez Bellafont. Facilitadora certificada en Psicología Orientada a Procesos, experta en procesos de desarrollo comunitario participativos, en Teatro del Oprimido y en Teatro Foro Intercultural. Licenciada en Educación Social y en Economía. Co-Directora y Co-Fundadora de la Asociación La Xixa, en donde trabaja como facilitadora de acompañamientos individuales, facilitadora de grupos, formadora, Curinga y realiza tareas de dirección y coordinación para más de 25 proyectos locales, nacionales e internacionales. Pertenece a la red del Col·lectiu I+ y es Co-Fundadora de la Escola de Teatre de les Oprimides de Barcelona.

adrianperfilAdrián Crescini. Activista social y experto en desarrollar y facilitar procesos a partir de las Metodologías del Teatro del Oprimido de Augusto Boal y el Trabajo de Procesos de Arnold Mindell, así como otras herramientas afines. Coordina y desarrolla proyectos colectivos e individuales en diversas áreas para el empoderamiento ciudadano. Por ello está en constante investigación y curiosidad sobre temas tales como la construcción de comunidad, la convivencia en la diversidad, las relaciones interseccionales, el cuestionamiento de los ejes de poder, entre otros. Estudió Teatro, Educación y Psicología Social en su país de origen, Argentina. Lleva 16 años viviendo en Barcelona. Es Co-Fundador y Co-Director de la Associación La Xixa en la cual desarrolla proyectos locales, nacionales e internacionales. Es miembro activo del Col·lectiu I+. Es Co-Fundador de la Escola de Teatre de les Oprimides de Barcelona y mantiene lazos permanentes con grupos y redes afines a su quehacer en África y Latinoamérica. 

foto_para_nusosMartín Frasso es antropólogo social y forma parte de la Associació Antropologies y del Grup de Recerca de Gènere, Identitat i Diversitat (GENI) del departamento de antropología social de la Universidad de Barcelona. Actualmente hace investigación y trabajo educativo sobre LGBTIQ+fobias y asedio escolar, forma parte de la red Nasij, dentro de la línea de acción contra la islamofobia y los reduccionismos culturales.

 

 

jessJessica González Herrera. Politóloga, postgrado en Sociedades Africanas i Desarrollo  (UPF, Barcelona),  Máster en Comunicación por el Canvio Social  (Ohio University, USA). Actualmente ejerce de directora de Proyectos de Interculturalidad del Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEA). Facilitadora y formadora en interculturalidad con énfasis en la perspectiva decolonial, el empoderamiento femenino y juvenil. Experiencia en diseño, implementación y evaluación de procesos participativos con poblaciones vulnerabilizadas. Ha participado como investigadora y consultora en proyectos internacionales con diversas poblaciones en temas de interculturaldad, inclusión social, perspectiva de género, emprendeduría y Salud Pública.

 

Anuncios